Skip to main content

สรจ.กำแพงเพชร ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ในระดับพื้นที่ภาคเหนือ

รายละเอียดเนื้อหา

TOP