Skip to main content

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

TOP