Skip to main content

สรจ.ภูเก็ต รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ “บัณฑิตแรงงาน”

รายละเอียดเนื้อหา

 

 

TOP