Skip to main content

สรจ.นครปฐม ร่วมประชุมรับมอบนโยบายด้านแรงงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และการหารือการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดเนื้อหา

TOP