Skip to main content

สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง กรอบแนวทางการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และการกำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม

รายละเอียดเนื้อหา

TOP