Skip to main content

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศรับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงาน ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561

รายละเอียดเนื้อหา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรมให้กับแรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีฝีมือได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เลขที่ 33 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 0 5699 0014 โทรสาร 0 5699 0015 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561ดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร จะดำเนินการคัดเลือกผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงานในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม 3 ชั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 

TOP