Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดเนื้อหา

             วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 ร.อ. สมจิตต์ สุวรรณชาตรี ผบ.ร้อยทพ. 4820 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในห้วงระยะเวลา 4 เดือนแรก จำนวน 1 รุ่น โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2564 เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติดให้ได้มีอาชีพในการดำรงชีพในสังคมต่อไป

            โดย นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวนริศรา สุธัญญาวัชชัย นักวิชาการแรงงานชำราญการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด จังหวัดนราธิวาส

TOP