Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

รายละเอียดเนื้อหา

        วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ นักวิขาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี นายอภิชัย อร่ามศรี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี นางชวนพิศ วิระวงษ์นุสร ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ให้แก่จังหวัด โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

TOP