Skip to main content

สรจ.พิจิตร ร่วมรับฟังโครงการสัมมนา เรื่อง กรอบแนวทางการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและการกำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม

รายละเอียดเนื้อหา

TOP