Skip to main content

แรงงานจังหวัดสตูล ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดเนื้อหา

TOP