Skip to main content

สรจ.หนองคาย ร่วมประชุมรับมอบนโยบายด้านแรงงาน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) และการหารือการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมรับมอบนโยบายด้านแรงงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) และการหารือการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom Metting ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ

TOP