Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัด

ภาคเหนือ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ ::0-5570-5028-9 
มท. ::16150    IP Phone :: 69620
e-mail ::kamphaeng@mol.mail.go.th , kamphaeng@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น1 ถนนโชตนา อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ ::0-5311-2622
มท. :: 25451   IP Phone :: 69500
e-mail :: chiangmai@mol.mail.go.th , chiangmai@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ :: 0-5315-2067, 0-5315-2068, 0-5315-2056 
มท. :: 26151   IP Phone :: 69570 
e-mail ::chiangrai@mol.mail.go.th , chiangrai@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ศาลาากลางจังหวัด ชั้น1 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ :: 0-5551-3773
มท. :: 23550   IP Phone ::  69630
e-mail :tak@mol.mail.go.th , tak@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ศาลากลางชั้น 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ ::054 - 771020
มท. :: 21151   IP Phone ::  69550
e-mail :: nan@mol.mail.go.th , nan@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น3 ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ ::056 - 228394
มท. ::15450   IP Phone ::  69600
e-mail ::  nakhonsawan@mol.go.th , 

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น3 ถนนวังจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :: 055 - 248075-6
มท. ::20551   IP Phone :: 69650 
e-mail ::phitsanulok@mol.go.th , 

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น4 ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ :: 054 - 621222-3
มท. ::21759   IP Phone ::  69540
e-mail ::phrae@mol.mail.go.th , phrae@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัด อาคารใหม่ ชั้น2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ :: 056 - 613761
มท. :: 16751   IP Phone ::  69660
e-mail :: phichit@mol.mail.go.th , phichit@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ ::0-5444- 9515-6
มท. :: 26779   IP Phone ::  69560
e-mail ::phayao@mol.mail.go.th , phayao@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำบลสะเดียง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000
โทรศัพท์ :: 056-721584
มท. :: 17350  IP Phone :: 69670
e-mail ::phetchabun@mol.mail.go.th , phetchabun@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ ::053 - 611184
มท. :: 27350   IP Phone ::  69580
e-mail ::maehongson@mol.mail.go.th , maehongson@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ :: 054 - 265060
มท. :: 28551   IP Phone ::  69520
e-mail :: lampang@mol.mail.go.th , lampang@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4A หมู่10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ ::053 - 512465-6
มท. ::27951   IP Phone ::  69510
e-mail :: lamphun@mol.mail.go.th , lamphun@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัด ชั้น4  ถนนนิกรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ :: 055 - 612758
มท. :: 22950   IP Phone ::  69640
e-mail ::sukhothai@mol.mail.go.th , sukhothai@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 ถนนประชานิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ ::055 - 440172
มท. : 22350   IP Phone ::  69530
e-mail ::uttaradit@mol.mail.go.th , uttaradit@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น2 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ :: 098-7484879, 0-56511703 
มท. ::17950   IP Phone ::  69610
e-mail ::uthaithani@mol.mail.go.th , uthaithani@mol.go.th

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น2   อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ :: 043 - 811443
มท. :: 41150    IP Phone :: 69460
e-mail ::kalasin@mol.mail.go.th , kalasin@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น3   อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ :: 043-242806
มท. :: 40550  IP Phone :: 69400
e-mail :: khonkaen@mol.mail.go.th , khonkaen@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัด ชั้น3   ถนนทักษิณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ :: 044-812405
มท. :: 42951  IP Phone :: 69360
e-mail :: chaiyaphum@mol.mail.go.th , chaiyaphum@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม

ที่อยู่ ::  สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น4 35/12 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ :: 042-514058-9
มท. :: 47949  IP Phone :: 69480
e-mail ::nakhonphanom@mol.mail.go.th , nakhonphanom@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 186 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อาคารด้านหลัง ชั้น 2 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ :: 044-353440
มท. :: 36451  IP Phone :: 69300
e-mail :: nakhonrat@mol.mail.go.th , nakhonrat@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ  ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3  ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ :: 0-4249-1806 โทรสาร 0-4249-1803
มท. :: 76051
e-mail ::    buengkan@mol.mail.go.th , buengkan@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่ ::  สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ชั้น 2) ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ :: 044-614914
มท. :: 37150  IP Phone :: 69310
e-mail ::    buriam@mol.mail.go.th , buriam@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น2   อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ :: 042-613044
มท. :: 49151  IP Phone :: 69490
e-mail ::mukdahan@mol.mail.go.th , mukdahan@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่ ::  สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ :: 043 - 723558
มท. :: 41751  IP Phone :: 69440
e-mail ::mahasa@mol.mail.go.th , mahasa@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด ชั้น1   ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :: 0-4352-7662-3  โทรสาร 0-4352-7663
มท. :: 42351  IP Phone :: 69450
e-mail :: roiet@mol.mail.go.th , roiet@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า ชั้น2 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ :: 0-4281-3557-8, 0-4283-2558  โทรสาร 0-4281-3557-8
มท. ::  46750  IP Phone :: 69420
e-mail :: loei@mol.mail.go.th , loei@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัด ชั้น4 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ :: 045-711084-5
มท. :: 43558  IP Phone :: 69350
e-mail :: yasothon@mol.mail.go.th , yasothon@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น1 ตำบลธาตุเชิงมุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ :: 042-718819  
มท. :: 48552  IP Phone :: 69470
e-mail :: sakonnakhon@mol.mail.go.th , sakonnakhon@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 499/1-2 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ :: 044-518155-6
มท. :: 37750  IP Phone :: 69320
e-mail ::surin@mol.mail.go.th , surin@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :: 045-614061
มท. :: 38350  IP Phone :: 69330
e-mail ::sisaket@mol.mail.go.th , sisaket@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ :: 042-412428
มท. :: 46150  IP Phone :: 69430
e-mail :: nongkhai@mol.mail.go.th , nongkhai@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ :: 042-312019-20
มท. :: 47351  IP Phone :: 69390
e-mail ::nongbua@mol.mail.go.th , nongbua@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด อาคาร 2 ชั้น 5 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ :: 042-324507
มท. :: 45451  IP Phone :: 69410
e-mail ::udonthani@mol.mail.go.th , udonthani@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4534-4632-3 โทรสาร 0-4534-4632 มท. :: 38963  IP Phone :: 69340
e-mail ::ubonrat@mol.mail.go.th , ubonrat@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 อำเภอเมือ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ ::0-4552-3035
มท. ::44150    IP Phone :: 69370
e-mail ::amnat@mol.mail.go.th ,  amnat@mol.go.th

 

ภาคกลาง

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น4   อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ ::034-516099
มท. ::61150  IP Phone ::  69710
e-mail ::kanchanaburi@mol.mail.go.th , kanchanaburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น1  294 หมู่6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ ::056 - 412570
มท. ::18550   IP Phone :: 69180
e-mail ::chainat@mol.mail.go.th , chainat@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัด ชั้น4  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ ::034-340045-6
มท. ::60051  IP Phone ::  69730
e-mail ::nakhonpathom@mol.mail.go.th , nakhonpathom@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น1(อาคาร 5 ชั้น) ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ ::02-5800726
มท. ::14150  IP Phone ::  69120
e-mail ::nonthaburi@mol.mail.go.th , nonthaburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี 15/29 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ ::02-5817955
มท. :: 13550  IP Phone ::  69130
e-mail ::pathumthani@mol.mail.go.th , pathumthani@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น4 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ ::032-602265
มท. :: 64151  IP Phone ::  69770
e-mail ::prachuap@mol.mail.go.th , prachuap@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ ::  สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น3 อาคาร 4 ชั้น อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ ::035-336521-2
มท. :: 10451  IP Phone ::  69140
e-mail ::ayutthaya@mol.mail.go.th , ayutthaya@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 2/105-106 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ ::032-400251-2
มท. :: 63551  IP Phone ::  69760
e-mail ::petchaburi@mol.mail.go.th , petchaburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี  75/24 หมู่ที่ 3 ถนนท้าวอู่ทอง ตำบลดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ :: 032-337730
มท. ::61751  IP Phone ::  69700
e-mail ::ratchburi@mol.mail.go.th , ratchburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น1 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ ::036-413744
มท. ::19150  IP Phone ::  69160
E-mail ::lopburi@mol.mail.go.th , lopburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 1636 หมู่4 ถนนเทพารักษ์  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ :: 02-3806889-90
มท. :: 33549  IP Phone ::  69110
E-mail ::samutprakan@mol.mail.go.th , samutprakan@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัด หลังใหม่ ชั้น 5 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ ::034-716116
มท. :: 62951  IP Phone ::  69750
E-mail ::samutsong@mol.mail.go.th , samutsong@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น1 ถนนเศรษฐกิจ 1   อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :: 034-426758
มท. ::62351  IP Phone ::  69740
E-mail ::samutsa@mol.mail.go.th , samutsa@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งอาคารจอดรถยนต์) เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ :: 036-340774-5
มท. :: 12951  IP Phone ::  69190
E-mail ::saraburi@mol.mail.go.th , saraburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 (อาคาร 3 ชั้น) ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ ::036-521497
มท. ::11151  IP Phone ::  69170
E-mail ::singburi@mol.mail.go.th , singburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ ::035-535079-80
มท. :: 12351  IP Phone ::  69720
e-mail ::suphanburi@mol.mail.go.th , suphanburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัด ชั้น2   อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ ::035-611553
มท. :: 1751  IP Phone ::   69150 
E-mail ::angthong@mol.mail.go.th , angthong@mol.go.th

 

ภาคตะวันออก

สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี 1212/21 ถนนแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ ::039-301297-8
มท. ::34751    IP Phone ::  69220
e-mail ::chanthaburi@mol.mail.go.th , chanthaburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัด ชั้น1  ถนนเรืองวุฒิ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ ::038-814441
มท. ::32951    IP Phone ::  69240
e-mail ::chachoengsao@mol.mail.go.th , chachoengsao@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนมนตเสวี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ ::30451    IP Phone ::  69200
e-mail ::chonburi@mol.mail.go.th , chonburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ ::039-530843
มท. ::35350    IP Phone ::  69230
e-mail ::trat@mol.mail.go.th , trat@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด ชั้น5  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ ::037-313256
มท. ::31150    IP Phone ::  69260
e-mail ::nakhonnayok@mol.mail.go.th , nakhonnayok@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น2  หมู่11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ :: 037-454027-8
มท. ::31751    IP Phone ::  69250
e-mail ::phrachinburi@mol.mail.go.th , phrachinburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ ::038-694020-1
มท. ::34150    IP Phone ::  69210
e-mail ::rayong@mol.mail.go.th , rayong@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ ::037-425024-5
มท. ::32350    IP Phone ::  69270
e-mail ::sakaeo@mol.mail.go.th , sakaeo@mol.go.th

 

ภาคใต้

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ ::075 - 612655
มท. ::69810    IP Phone :: 79810
e-mail ::krabi@mol.mail.go.th , krabi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร 

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัด ชั้น3  ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ ::077 - 511176
มท. ::66150    IP Phone :: 69840
e-mail ::chumphon@mol.mail.go.th , chumphon@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัด ชั้น4   ถนนพระราม6  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ ::075 - 217255
มท. ::699200    IP Phone :: 69920
e-mail ::trang@mol.mail.go.th , trang@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ ::075 - 345158-9
มท. ::69800    IP Phone :: 79800
e-mail ::nakhonsi@mol.mail.go.th , nakhonsi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น4  ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ ::073 - 532103
มท. ::69960    IP Phone :: 69960
e-mail ::narathiwat@mol.mail.go.th , narathiwat@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น1 อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ ::073 - 335159-60
มท. ::69940    IP Phone :: 79940
e-mail ::pattani@mol.mail.go.th , pattani@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา 9/5-6   ถนนเทศบาลบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ ::076 - 413969
มท. ::67350    IP Phone :: 79820 
e-mail ::phangnga@mol.mail.go.th , phangnga@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัด ชั้น3  ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ ::074 - 620306
มท. ::71751    IP Phone :: 69930
e-mail ::patthalung@mol.mail.go.th , patthalung@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ ::076 - 354035-6
มท. ::67950    IP Phone :: 79830
e-mail ::phuket@mol.mail.go.th , phuket@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา อาคารศูนย์ราชการ กระทรวงแรงงาน ชั้น4 ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ ::073 - 259240-1
มท. ::75350    IP Phone :: 79950
e-mail ::yala@mol.mail.go.th , yala@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น 3 หมู่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์ ::077 - 812106
มท. ::66750    IP Phone :: 69850
e-mail ::ranong@mol.Mail.go.th , 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัด ชั้น2  (หลังเก่า)  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ ::074 - 325092
มท. ::73451    IP Phone :: 69900
e-mail ::songkhla@mol.mail.go.th , songkhla@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ :: 074 - 711189-90
มท. :: 73751    IP Phone :: 69910
e-mail ::satun@mol.mail.go.th , satun@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น4  ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ ::077 - 355416-7
มท. ::65551    IP Phone :: 79840
e-mail ::suratthani@mol.mail.go.th , suratthani@mol.go.th

12501
TOP