Skip to main content

ITA สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2567 

O1

โครงสร้าง

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

ข้อมูลการติดต่อ

O5

ข่าวประชาสัมพันธ์

O6

Q&A

O7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น

O11

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

O13

E–Service

O14

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O15

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

O16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O18

แผนการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19  

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

O20

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

O22

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O25

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  เช่น

O26  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28

 รายงานผลตามนโยบาย No gift policy 

O29

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

O32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33  

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

19023
TOP