Skip to main content

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) “สสปท.”

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) “สสปท.”

“Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization)”

เรียกโดยย่อว่า “TOSH” 

 

วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สังคมอุดมสุข ภายในปี พ.ศ.2579

โดยกำหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2579 ดังนี้

วัฒนธรรมความปลอดภัย 
     หมายถึง การมีเจตคติและพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมอันตราย ก่อนเกิดเหตุในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

สังคมอุดมสุข 
     หมายถึง สังคมที่สมาชิกมีวัฒนธรรมความปลอดภัย คนในสังคมมีความปลอดภัยและสุภาพอนามัยที่ดี ปฏิบัติงานและใช้ชีวิตประจำวันภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย ไม่เป็นผู้ต้องรับความเสี่ยงหรือเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสี่ยงในสังคม


 พันธกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุภารกิจตามกฎหมาย และภารกิจในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ สสปท. ได้กำหนดพันธกิจเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานขององค์กร ดังนี้

 • บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทำสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
 • พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านภารกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ
 • สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
 • สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.

 เป้าประสงค์หลัก

 • มีมาตรฐานส่งเสริมการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมประชารัฐ
 • พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยที่เชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand ๔.๐
 • มีแหล่งบริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมาย โดยความร่วมมือกับเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่ง สสปท.ให้การยอมรับ
 • คนทำงานเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
 • สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันสมัย และขับเคลื่อนการดำเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล

 อำนาจหน้าที่ของ สสปท.

 • ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

      สสปท. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่และเป็นองค์การมหาชนหน่วยงานแรก ของกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องมีการบริหารและการจัดการที่มีความเป็นอิสระมีความคล่องตัวมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานรวมทั้งเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สสปท. โดยระยะเริ่มแรกจำเป็นต้องมีการกำหนดรูปแบบการบริหารและการจัดการของ สสปท. ทั้งด้านอัตลักษณ์องค์กรการจัดการองค์กรการจัดทำกรอบโครงสร้างภารกิจการวางแผนอัตรากำลังของบุคลากรการจัดการงานบุคลากรการกำหนดวิสัยทัศน์ตลอดจนการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เพื่อให้มีทิศทางในการขับเคลื่อนภารกิจของ สสปท. ตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558


 ที่มา : 

21137
TOP