Skip to main content

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ส่วนกลาง)

 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน อักษรย่อ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์หน่วยงาน

กองกลาง

กก. 0 2232 1141 0 2247 5380  
 • กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
ชอ. 0 2232 1152 -  
 • กลุ่มงานประสานราชการ
ปส. 0 2232 1143 -  

กองกฎหมาย

กม. 0 2232 1211 0 2643 4474  
 • กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
พม. 0 2232 1257 0 2643 4474  
 • กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา
คส. 0 2232 1250 0 2643 4474  
 • กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด
อธ. 0 2232 1255 0 2643 4474  

กองบริหารการคลัง

กค. 0 2232 1191 0 2245 8290 https://financial.mol.go.th
 • กลุ่มงานการเงิน
กง. 0 2232 1174 0 2248 2028  
 • กลุ่มงานบัญชี
บช. 0 2232 1173 -  
 • กลุ่มงานงบประมาณ
งป. 0 2232 1205 0 2248 1057  
 • กลุ่มงานพัสดุ
พด. 0 2232 1203 0 2232 1170  

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กบค. 0 2232 1382 0 2247 6925 https://hrm.mol.go.th
 • กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน
อบ. 0 2232 1455 0 2247 6925  
 • กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
สบ. 0 2232 1383 0 2247 6925  
 • กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
บส. 0 2232 1389 0 2247 6925  
 • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พบ. 0 2232 1456 0 2246 8985  
 • กลุ่มงานวินัย
วน. 0 2232 1252 0 2247 6925  

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กผป. 0 2232 1296 0 2643 4468 https://pr.mol.go.th/
 • กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
สอ. 0 2232 1341 0 2643 4468  
 • กลุ่มงานโฆษกและการข่าว
ฆข. 0 2232 1342 0 2643 4468  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กยผ. 0 2232 1518 - https://strategy.mol.go.th/
 • กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
พย. 0 2232 1417 0 2248 2026  
 • กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
ผง. 0 2232 1351 0 2247 3726  
สสร. 0 2232 1486 0 2248 2570 https://nldac.mol.go.th

กองเศรษฐกิจการแรงงาน

กศร. 0 2232 1451 0 2643 4371  
 • กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค
นศม. 0 2232 1378 -  
 • กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา
นศส. 0 2232 1380 -  
 • กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
นศร. 0 2232 1379 -  
 • ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
ศวน. 0 2232 1378 0 2643 4374  
 • สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
สคจ. 0 2232 1137 0 2643 4455  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศทส. 0 2232 1135 0 2247 5003 https://ictc.mol.go.th/
 • กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
บค. 0 2232 1334 0 2248 4141  
 • กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผส. 0 2232 1406 0 2354 1638  
 • กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
พร. 0 2232 1040 0 2232 1413  
 • กลุ่มงานนวัตกรรมดิจิทัลและบริการสารสนเทศ
นว. 0 2232 1035    

สำนักตรวจและประเมินผล

สตป. 0 2232 1101 0 2643 4461  
 • กลุ่มงานตรวจราชการ
ตร. 0 2232 1232 0 2247 5088  
 • กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
วป. 0 2232 1445 0 2246 3833  
 • กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
สภ. 0 2232 1166

0 2232 1169

0 2247 9177

 
ศบช. 0 2232 1320 - https://counterservice.mol.go.th

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

สปร. 0 2232 1329 0 2247 5849 https://icb.mol.go.th/
 • กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
วท. 0 2232 1335 0 2247 5849  
 • กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ปร. 0 2232 1238 0 2247 3969  
 • กลุ่มงานอาเซียน
อน.

0 2232 1332

0 2247 5849

 
สนร.   -  

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตสก. 0 2232 1458 0 2248 2572 https://audit.mol.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กพบ. 0 2232 1364 0 2643 4376 https://asdd.mol.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ศปท. 0 2232 1001 0 2248 2051 https://zerocorruption.mol.go.th
 • กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปปท. 0 2232 1003 0 2248 2051  
 • กลุ่มงานจริยธรรม
จธ. 0 2232 1007 0 2248 2051  

สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ

สนบ. 0 2232 1159 0 2245 2888  
 • กลุ่มแรงงานนอกระบบ
- 0 2232 1160 0 2245 2888  
 • กลุ่มแรงงานสูงอายุ
- 0 2232 1476 0 2245 2888  
 • กลุ่มแรงงานคนพิการและแรงงานผู้ด้อยโอกาส
- 0 2232 1475 0 2245 2888  

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง

ป.ย.ป. 0 2232 1270 - https://std.mol.go.th/

สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

สล.ศปคร. 0 2232 1075 0 2248 1378 https://ccpl.mol.go.th/

ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.รง. 

22413
TOP