Skip to main content

ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

Minister of Labour

0 2232 1009

ประวัติและผลงาน

นายสิรภพ ดวงสอดศรี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน

0 2232 1029

นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

0 2232 1044

นายอารี ไกรนรา

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

0 2232 1044

นายภุชงค์ วรศรี

ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน

0 2232 1056

นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์

โฆษกกระทรวงแรงงาน

ผู้บริหารระดับสูง

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร

ปลัดกระทรวงแรงงาน

0 2247 4270

ประวัติและผลงาน

นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส

รองปลัดกระทรวงแรงงาน

08 1853 2301
0 2232 1126

wanaratsri@gmail.com

ประวัติและผลงาน

นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์

รองปลัดกระทรวงแรงงาน

08 1495 5191

dechar.191@gmail.com

ประวัติและผลงาน

เรือเอก สาโรจน์ คมคาย

รองปลัดกระทรวงแรงงาน

komrot2509@gmail.com

ประวัติและผลงาน

นางนภสร ทุ่งสุกใส

ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน

06 6114 0148
0 2232 1186, 1411

fon-napasorn@hotmail.com

ประวัติและผลงาน

-ว่าง-

ที่ปรึกษากฎหมาย

ประวัติและผลงาน

นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน

นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

- ว่าง -

รองปลัดกระทรวงแรงงาน

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง

(Ministry Chief Information Officer : MCIO)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

ประวัติและผลงาน

นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

08 1314 5676
0 2232 1214

sarmartp2009@gmail.com

ประวัติและผลงาน

นายสมพจน์ กวางแก้ว

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

06 5506 7826
0 2232 1122

sompot.k@labour.mail.go.th

ประวัติและผลงาน

นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

08 1801 6295
0 2232 1119

bunyawee.k_369@hotmail.com

ประวัติและผลงาน

นางมารศรี ใจรังษี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

08 1107 1211
0 2232 1133

marasri_2508@hotmail.com

ประวัติและผลงาน

นายสันติ นันตสุวรรณ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

09 3578 1695
0 2232 1057

santinantasuwan@hotmail.com

ประวัติและผลงาน

ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดอธิบดี

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ

อธิบดีกรมการจัดหางาน

ประวัติและผลงาน

นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

02 245 3098

sipmeunchai.1966@gmail.com

ประวัติและผลงาน

- ว่าง -

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

- ว่าง -

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

นางสาวบุปผา เรืองสุด

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

0 2247 6600

bupruang@gmail.com

ประวัติและผลงาน

นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

0 2247 6601
ประวัติและผลงาน

นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

0 2247 6602
ประวัติและผลงาน

นางจิรวรรณ สุตสุนทร

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

0 2245 1820
ประวัติและผลงาน

นางโสภา เกียรตินิรชา

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2098-99

Email : sopa.k@labour.mail.go.th

ประวัติและผลงาน

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

0 2660 2000 ต่อ 2131-33

kanjana.p@labour.mail.go.th

ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

0 2660 2000 ต่อ 2111-12

s-promdum@hotmail.com

ประวัติและผลงาน

- ว่าง -

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

08 4874 6298
0 2956 2025

ประวัติและผลงาน

นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ

ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม

ประวัติและผลงาน

นางณัฐชนน ชัยถาวรพงศ์

รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ประวัติและผลงาน

นางสาวจีระภา บุญรัตน์

รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ประวัติและผลงาน

- ว่าง -

รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

98478
TOP