Skip to main content

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2562-2565)

 แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2557-2561

 

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล

5838
TOP