Skip to main content

ลักษณะความผิดและโทษ

ลักษณะความผิดและโทษเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว

(ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551)

นายจ้าง

 

ลักษณะการกระทำผิด
บทลงโทษ
- รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน
(มาตรา 27)

- ปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท
ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน
(มาตรา 54)

- รับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงาน
แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับตน
(มาตรา 27)
- ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
(มาตรา 54)
- ให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานกับตน
ทำงานนอกเหนือจากประเภทหรือลักษณะงาน
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่ หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(มาตรา 27)
- ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
(มาตรา 54)
- ไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือ
เรียกหรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง หรือไม่ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานแก่นายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่มีเหตุอันควร
(มาตรา 48)
- ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
(มาตรา 55)

 

 

  

คนต่างด้าว

 

ลักษณะการกระทำผิด
บทลงโทษ
- ทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
(มาตรา 51)

- จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ
ตั้งแต่ 2,000 ถึง 100,000 บาท
หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

** ในกรณีที่คนต่างด้าวซึ่งถูกกล่าวหา
ว่ากระทำความผิดยินยอมเดินทาง
กลับออกนอกราชอาณาจักรภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด (ไม่ช้ากว่า 30 วัน)
พนักงานสอบสวนจะเปรียบเทียบปรับ
และดำเนินการให้คนต่างด้าวนั้น
เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ก็ได้
(มาตรา 51)

- ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 9 มาตรา 13 และมาตรา 14
ไม่ทำงานตามประเภท หรือลักษณะงาน และกับนายจ้าง
ณ ท้องที่ และตามที่ได้รับอนุญาต
(มาตรา 26 วรรคแรก)

- ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
(มาตรา 52)
- ไม่มีใบอนุญาตทำงานอยู่กับตัว หรืออยู่ ณ สถานที่ในระหว่าง
เวลาทำงาน เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือนายทะเบียน
(มาตรา 24)
- ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
(มาตรา 53)
19538
TOP