Skip to main content

สอบถาม เรื่องการทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์

หน้าหลัก Forums สวัสดิการแรงงาน สอบถาม เรื่องการทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • This topic has 29 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 2 years, 2 months ago by  พิชชาภา.
กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 30)
 • Author
  Posts
 • #265513
  พิชชาภา 265513

  ข้าราชการและลูกจ้างรายวัน (ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์) เมื่อต้องทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะได้ค่าเวรเท่าไหร่หรอคะ เหมือนเคยได้ยินมาว่าจะได้เป็น 2 เท่า ของค่าจ้างปกติ จริงหรือเปล่าคะ พอดีว่าอยากทราบรายละเอียดและพวกระเบียบที่ชัดเจนค่ะ แนบมาให้ด้วยได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

  #267588
  labourqa
  Moderator
  267588

  สำหรับการจ้างงานทั่วไปในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด (รายเดือน) นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกไม่น้อยกว่า ๑ เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ส่วนลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด (รายวัน รายชั่วโมง) นายจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน

  อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔ กำหนดไว้ว่า “พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ (๑) หน่วยงานราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น (๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์”
  ข้าราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (กรณีตามประเด็นคำถาม หมายถึง ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด) ดังนั้น การทำงานในวันหยุดของหน่วยงานราชการ จึงต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดอัตราในการจ่ายค่าตอบแทน (ค่าเวร) ของหน่วยงานนั้น ๆ

  #303739
  อุรุพงษ์ ลมลอย 303739

  ขอบสอบถามเรื่องการปฏิบัติงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์(วันสงการต์)

  เรียนท่านผู้เกี่ยวข้องในกรณีบริษัทให้พนักงานทำงานหลักการจ่ายค่าค้างบริษัทจ่ายให้พนักงานแค่ 1 แรง บริษัทมีความผิดหรือไม่ครับ
  เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทคนจีนทางบริษัทบังคับจ่ายค่าแรงแค่ 1 แรงในวันหยุดนักขัตฤกษ์ กระผมจึงใคร่ขอความกรุณาชี้แจงข้อกฏหมายแรงงานเรื่องการทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อเป็นแนวทางการต่อรองกับทางบริษัทและเพื่อ มิ ให้เป็นการเสียผลประโยชน์และเสียสิทธิ์ของตัวเองและพนักงานในเเผนกและทางเจ้าหน้าที่มีวิธีการเข้าตรวจสอบความถูกต้องของบริษัทได้หรือไม่หรือทางผมต้องดำเนินการอย่างไรต่อครับ
  จึงแจ้งเรียนมาเพื่อทราบ
  ขอแสดงความนับถือ
  นายอุรุพงษ์ ลมลอย

  #304064
  labourqa
  Moderator
  304064

  เรียน คุณอุรุพงษ์ ลมลอย ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้นายจ้างประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ให้นายจ้างพิจารณากำหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น

  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี หากวันหยุดที่ท่านอ้างถึงเป็นวันหยุดตามประเพณีที่บริษัทประกาศกำหนด ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามมาตรา 62 คือ
  (1) สําหรับลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําหรือไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได้สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
  (2) สําหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได้สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย

  หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ในพื้นที่ที่สถานประกอบกิจการของท่านตั้งอยู่ ดังนี้
  (1) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2
  (2) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m1
  หรือ (3) ยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน https://eservice.labour.go.th/

  #304455
  Wipawanee 304455

  อยากทราบว่าการกำหนดวันหยุดให้พนักงาน เรื่องวันหยุดนักขัตฤกษ์มีการกำหนดที่แน่นอนไหมค่ะ อยากเช่นพนักงานที่ทำงานเกิน120วันเท่าจึงจะได้รับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ถ้ามาทำงานในวันหยุดจะได้รับค่าจ้าง2เท่า แต่พนักงานที่ทำงานไม่เกิน120วัน จะต้องมาทำงานตามปรกติ และได้รับค่าจ้างเท่าเดิม

  #304506
  labourqa
  Moderator
  304506

  เรียนคุณ Wipawanee ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ครับ

  วันหยุดตามประเพณี ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้นายจ้างประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ให้นายจ้างพิจารณากำหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น / กรณีของคุณ Wipawanee แม้จะทำงานยังไม่ครบ 120 วัน ก็มีสิทธิได้รับวันหยุดพักผ่อนตามประเพณีตามกฎหมาย

  วันหยุดพักผ่อนประจำปี ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน โดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน

  และในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามมาตรา 62 คือ
  (1) สําหรับลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําหรือไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได้สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
  (2) สําหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได้สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย

  หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม/ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ในพื้นที่ที่สถานประกอบกิจการของท่านตั้งอยู่ ดังนี้
  (1) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2
  (2) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m1
  หรือ (3) ยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน https://eservice.labour.go.th/

  #307595
  พนักงานเซเว่น 307595

  อยากสอบถามครับ ผมเข้าทำงานวันที่6เดือนนี้และพอนั้นมีเทศกาลสงการ ที่ทำงานจัดให้มี2แรง1วันจึงอยากรู้ว่าพนักงานเข้าใหม่นี้มีสิทธิ์ใด้ไหมและไม่ใด้เพราะอะไร
  พนักงานเก่าใด้หมดและพนักงานใหม่ไม่ใด้และก็ทำงานวันที่สองมีแรง
  ขอความกรุณาด้วยครับ

  #311319
  labourqa
  Moderator
  311319

  ลูกจ้างใหม่ หรืออยู่ในช่วงทดลองงานมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เหมือนกับลูกจ้างประจำครับ ดังนั้น หากนายจ้างให้ทำงานในวันหยุดท่านย่อมมีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุดด้วย เมื่อนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้อง ท่านสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่/จังหวัดที่ท่านทำงาน หรือยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทางลิ้งค์ : https://eservice.labour.go.th/
  ** วีดีโอแนะนำการยื่นคำร้อง (คร.๗) ออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=-XacJXnHWA8 หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อเท็จจริงที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทร ๐๒๖๖๐๒๑๙๙, ๐๒๖๖๐๒๐๗๑ (ในวันและเวลาราชการ)

  #311328
  ภูธนะ หมวดชัยภูมิ 311328

  เรียนสอบถามครับ
  ถ้าเราจ้างพนักงานรายวันๆละ350บาท แต่เนื่องจากวันหยุดฯยาว เราเลยต้องจ้างรายวันเข้ามาทำงาน เราจำเป็นต้องจ่ายเท่าเดิมหรือต้องเพิ่มอย่างไรเท่าไหร่ครับ

  #311332
  labourqa
  Moderator
  311332

  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด สำหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด (ลูกจ้างรายวัน/รายชั่วโมง/ ตามผลงาน) ให้จ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

  #315107
  เมทินี 315107

  ต้องการสอบถามค่ะว่า วันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงาน แต่ตรงกับวันหยุดตามประเพณี ซึ่งพนักงานต้องมาทำงาน แบบนี้ พนักงานจะได้OT ที่เท่าคะ (เป็นพนักงานประจำ)

  #316516
  นิสาชล อยู่สำราญ 316516

  ขอสอบถาม เรื่องการจ่ายค่าแรงในกรณี ลูกจ้างรายวัน ว่าต้องจ่ายในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือไม่คะ (ถ้าไม่ได้มาทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์) ขอบคุณค่ะ

  #328424
  ศิลการ 328424

  เรียนท่านที่ปรึกษา

  รบกวนปรึกษาค่ะ เนื่องจากเดิมดิฉันทำงานเป็นพนักงานประจำของบริษัทแห่งหนึ่ง จากนั้นมีการขอเปลี่ยนการทำงานเป็นรูปแบบ WFH ทางบริษัทจึงมีการเปลี่ยนสถานะจากพนักงานประจำเป็นพนักงานสัญญาจ้างต่อปี(outsourcing) โดยลักษณะการทำงานเหมือนพนักงานประจำทุกประการ เวลาในการทำงาน 9:00 – 18:00 น. มีการเริ่มทำงานมาแล้ว 1 เดือนโดยพึ่งได้รับสัญญาว่าจ้างฉบับใหม่มา แล้วเห็นว่าในสัญาไม่ได้ระบุสวัสดิการใดๆไว้เลย จึงยังไม่ได้เซ็นสัญญาฉบับนั้น ในนเนื้อความสัญญามีการระบุค่าจ้างเป็นรายวัน (22 วันทำงาน/เดือน) กรณีหากมีการลาจะถูกหักค่าจ้างในวันที่ลาข้อนี้ยอมรับได้ค่ะ แต่ขอปรึกษาในกรณีที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ทางบริษัทได้หักเงินวันนั้นด้วยไม่ทราบว่ากรณีนี้ทางบริษัททำต้องถูกแล้วหรือไม่ หรือมีกฎหมายข้อใดคุ้มครองเรื่องสวัสดิการขั้นต่ำที่พนักงานสัญญาจ้างควรได้รับตามกฎหมายไว้หรือไม่คะ

  ขอบคุณค่ะ

  #338324
  Bendan 338324

  ร้านไฮตี่เลา ให้พนักงานทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์กับวันหยุดเทศกาลต่างๆ แต่ไม่มีให้หยุดชดเชยวันอื่นในระยะเวลา4สัปดาห์ และจ่ายค่าแรงแค่1แรงเท่าเดิม และให้พนักงานทำงานติดต่อเกิน6วัน วันหยุดก็แจ้งเดือนต่อเดือน ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ถือว่าผิดกฎหมายแรงงานมาตราไหนบ้าง ช่วยชี้แจงให้กระจ่างให้หน่อยครับ ไม่อยากเสียผลประโยชน์และเสียสิทธิ์ของตัวเอง ขอบคุณครับ

  #347451
  ฉัตรฤดี เกษร 347451

  สอบถามค่ะ เราเป็นพนักงานรายวัน แล้ววันหยุดนักฤกษ์ นายจ้างจะให้หยุดโดยไม่ได้รับเงินค่าแรงรายวัน แบบนี้นายจ้างสามารถทำได้ด้วยหรอคะ

กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 30)
 • You must be logged in to reply to this topic.
TOP