Skip to main content

เงินค้ำประกัน กรณีแจ้งลาออกล่วงหน้าไม่ครบ 30 วัน

หน้าหลัก Forums กระทู้ถาม เงินค้ำประกัน กรณีแจ้งลาออกล่วงหน้าไม่ครบ 30 วัน

 • This topic has 12 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 1 year, 4 months ago by  นะโม..
กำลังดู 13 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 13 (ของทั้งหมด 13)
 • Author
  Posts
 • #245567
  p 245567

  แจ้งลาออกล่วงหน้าไม่ครบ 30 วัน นายจ้างมีการทำสัญญาไว้ตั้งแต่เริ่มงานว่าเงินประกันจะได้คืนเมื่อมีการลาออกตามระเบียบบริษัท
  ในส่วนของสัญญานายจ้างไม่มีตัวสำเนาให้ไว้เป็นหลักฐาน และเงินประกันไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบว่านำเงินส่วนนี้ไปเก็บไว้ที่ไหน
  หรือได้เก็บตามที่กฏหมายกำหนดหรือไม่ หากแจ้งลาออกล่วงหน้าไม่ครบ 30 วัน นายจ้างมีสิทธิ์ยึดเงินค้ำประกันไหม และในกรณี
  ที่ตรวจสอบว่าลูกจ้างไม่ได้กระทำทรัพย์สินบริษัทเสียหาย ลักษณะงานคือจบวันต่อวัน เนื้องานไม่มีการเชื่อมต่อกับวันถัดไป
  นายจ้างมีสิทธิ์ฟ้องกลับได้ไหม

  ขอบคุณครับ

  #245823
  labourqa
  Moderator
  245823

  สำหรับคำถามนี้มี 2 เรื่อง คือ1. เรื่องเงินประกันการทำงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 10 บัญญัติว่า…”ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับเงินประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนเงินประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี” ดังนั้น นายจ้างจะต้องคืนเงินประกันการทำงานให้กับลูกจ้าง ภายใน 7 วัน มิฉะนั้นนายจ้างมีความผิดต้องเสียดอกเบี้ย หรือเงินเพิ่มอีกส่วนหนึ่งต่างหาก เรื่องที่2. คือ ค่าเสียหายกรณีการลาออกไม่ครบ 30 วัน ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 บัญญัติว่า…”ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา …ลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด …” ซึ่งถ้าลูกจ้างแจ้งลาออกไม่ถูกต้องตามมาตรา 17 นี้นายจ้างอาจเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างได้

  ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบข้อสงสัยของท่านได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอแนะนำให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองแรงงาน กลุ่มงานป้องกันฯ เพื่อให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-246-8994, 02-246-2938 หรือ 081-855-9180 และ 089-923-5491 ภายในวันและเวลาราชการ

  #344030
  patavee 344030

  สวัสดีครับ
  รบกวนสอบถามหน่อยครับ ผมสมัครงานเริ่มงานวันที่ 15/6/2565 ในสัญญาระบุว่าถ้าจะลาออกต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 2 เดือน
  แล้วถ้าผมต้องการลาออกก่อน โดยแจ้งล่วงหน้า แต่ไม่ถึง 2 เดือน ผมจะได้เงินค้ำประกันคืนไหม โดยที่บริษัทแห่งนี้เรียกเงินค้ำประกัน 3 หมื่นบาท
  โดยตำแหน่งงาน คือ ผุูัจัดการ โมเดิร์นเทรด และในสัญญายังระบุอีกว่า เงินค้ำจะได้คืนก็ต่อเมื่อแจ้งล่วงหน้าก่อน 2 เดือน และหลังจากออกไปแล้ว 2 เดือน
  3 เดือนหลัง จึงจะได้เงินค้ำคืน ผมอยากจะถามว่าจะลาออกได้เลยไหม แล้วผมจะได้เงินค้ำผมคืนไหม ถ้าออกก่อน ขอบคุณครับ

  #344274
  labourqa
  Moderator
  344274

  ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 17 ในกรณีที่สัญญาไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมตามมาตราดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ครับผม

  #347398
  suparit 347398

  ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ กรณีทำสัญญาจ้าง แต่มีบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมว่า “…หากลูกจ้างพ้นสภาพก่อนครบกำหนด 1 ปี ลูกจ้างจะต้องชำระค่าปรับ 6 เท่าของเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย…) กรณีออกก่อนครบ 1 ปี ลาออกถูกต้อง นายจ้างจะยึดเงินประกันไว้ได้หรือไม่ เพราะออกก่อนครบ 1 ปี แล้วนำไปหักกับเงินค่าปรับได้หรือไม่

  #347995
  labourqa
  Moderator
  347995

  เรียน คุณ suparit ตามคำถามที่ท่านสอบถามมานั้น ขออนุญาตอธิบายดังนี้ (1) เรื่องแรกสัญญาจ้างที่ตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ว่าต้องอยู่ครบ 1 ปี หากลูกจ้างลาออกก่อนครบสัญญา 1 ปี ต้องชำระค่าเสียหายให้นายจ้างเป็นค่าจ้างอัตราสุดท้าย จำนวน 6 เดือน นั้น สัญญาดังกล่าวหากลูกจ้างมองว่าการชำระค่าเสียหายจำนวน 6 เดือนนั้น อาจจะไม่เป็นธรรม ท่านสา่มารถยื่นให้ศาลแรงงานใช้อำนาจตามมาตร 14/1 พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 เพื่อให้ศาลแก้ไขสัญญาเท่าที่เป็นธรรมและพอสมคารแต่กรณีได้ และ (2) หลักประการทำงานที่เป็นเงินสดนั้น นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คือ ต้องเรียกรับหลักประกันการทำงานที่เป็นเงินสดกับลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับการรักษาดูแลทรัพย์สินนายจ้าง โดยเรียกรับได้ไม่เกิน 60 เท่าของค่าจ้างรายวัน หรือเงินเดือน 2 เดือน เมื่อเรียกรับและต้องเก็บรักษษตามกฎหมายกำหนด คือ เปิดบัญชีธนาคารในนามลูกจ้างเพื่อหลักประกันการทำงาน บริษัท… และเมื่อลูกจ้างลาออกแล้วให้คืนหลักประกันดังกล่าวให้ลูกจ้างภายใน 7 วัน ซึ่งทั้ง 2 กรณีไม่เกี่ยวข้องกัน กรณีแรกเป็นค่าเสียหายของการทำผิดสัญญาจ้าง กรณีที่ 2 เป็นหลักประกันการทำงาน ดังนั้นหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด หรือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือร้องผ่านระบบ E-Service ของกรมได้ที่ https://www.labour.go.th/index.php/e-services หากท่านประสงค์สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติดต่อได้หลายช่องทาง
  1. สายด่วนโทร 1506 กด 3
  2. สายด่วน 1546
  3. ติดติด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/ กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ จากเว็บไซต์ http://www.labour.go.th เมนูติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ท่านทำงาน หรือจังหวัดของท่าน

  #354021
  Pu1730 354021

  ขอสอบถามครับ ผมโดนหักเงินประกันของเสียหายจากเงินเดือน ทางสัญญาหรือเงื่อนไขของบริษัทกรณีลาออกต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 30 วัน ซึ่งผมยังไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ และผมมีเหตุอันควรที่ต้องลาออกก่อนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 30 วัน แต่ได้แจ้งก่อนลาออก 7 วัน โดยที่ไม่ได้มีของเสียหาย ผมอยากทราบว่าผมจะได้เงินประกันของเสียหายคืนไหม แล้วสามารถไปเรียกร้องทางบริษัทได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

  #355014
  labourqa
  Moderator
  355014

  เรียนคุณ Pu1730 เรื่อง หลักประกันการทำงานหรือประกันความเสียหาย กฎหมายกำหนดไว้ใน มาตา 10 พรบ. คุ้มครองแรงงาน ประกอบ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. 2551
  โดยก่อนอื่นต้องดูก่อนว่านายจ้างทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ อันดับแรกต้องเป็นตำแหน่งท่านนายจ้างมีสิทธิเรียกรับหรือไม่ ถ้าไม่มีสิทธิต้องคืนเงินที่หักไปให้ลูกจ้างจะเป็นการร้องทุกข์ให้นายจ้างคืนเงินที่หักไปโดยไม่มีสิทธิ์หัก ตามมาตรา 76 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี แต่หากเก็บได้ถ้าไม่มีความเสียหายจากการทำงานนั้น นายจ้างต้องคืนหลักประกันการทำงานภายใน 7 วัน ถ้าไม่คืนให้ยื่นคำร้องให้นายจ้างคืนได้ ตามมาตรา 10 และดอกเบี้ยมาตรา 9 ได้ครับ
  (ทั้งนี้คำปรึกษานี้ไม่สามารถนำไปประกอบคดีแรงงานได้เนื่องจากต้องนำเอาข้อเท็จจริงจากกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น)
  ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด หรือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือร้องผ่านระบบ E-Service ของกรมได้ที่ https://www.labour.go.th/index.php/e-services หากท่านประสงค์สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติดต่อได้หลายช่องทาง
  1. สายด่วนโทร 1506 กด 3
  2. สายด่วน 1546
  3. ติดติด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/ กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ จากเว็บไซต์ http://www.labour.go.th เมนูติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ท่านทำงาน หรือจังหวัดของท่าน

  #359656
  สุภาพร 359656

  ขอสอบถามค่ะ
  เนื่องจากจะลาออกจากบริษัททำงานมา3ปี มีเงินประกัน5,000บาท ถ้าจะลาออกบริษัทแจ้งว่าต้องแจ้งลาออกล่วงหน้า30วันถึงจะได้เงินคืน ถ้าอยากลาออกและแจ้งก่อน7วันจะได้เงินคืนไหมคะ

  #359657
  Sups 359657

  ขอสอบถามค่ะ
  เนื่องจากจะลาออกจากบริษัททำงานมา3ปี มีเงินประกัน5,000บาท ถ้าจะลาออกบริษัทแจ้งว่าต้องแจ้งลาออกล่วงหน้า30วันถึงจะได้เงินคืน ถ้าอยากลาออกและแจ้งก่อน7วันจะได้เงินคืนไหมคะ

  #360870
  labourqa
  Moderator
  360870

  เรียน คุณสุภาพรและคุณSups
  เงินประกันหากไม่มีความเสียหายจากการทำงานนั้น นายจ้างต้องคืนหลักประกันการทำงานภายใน 7 วัน ถ้าไม่คืนให้ยื่นคำร้องให้นายจ้างคืนได้
  ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด หรือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือร้องผ่านระบบ E-Service ของกรมได้ที่ https://www.labour.go.th/index.php/e-services หากท่านประสงค์สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติดต่อได้หลายช่องทาง
  1. สายด่วนโทร 1506 กด 3
  2. สายด่วน 1546
  3. ติดติด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/ กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ จากเว็บไซต์ http://www.labour.go.th เมนูติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ท่านทำงาน หรือจังหวัดของท่าน

  #361659
  รวีวรรณ 361659

  ทำงานอายุงาน9ปี ส่งใบแจ้งลาออกวันที่ 12 ต.ค.65 เพื่อจะขอออกวันที่ 15 พ.ย.65 (ลาล่วงหน้า 30วันตามเงื่อนไขบริษัทเพื่อจะได้เงินประกันเข้างาน 15,000บาท) เพื่อเริ่มงานกับที่ใหม่ในวันที่16 พ.ย.65 แต่ทางฝ่ายบุคคลแจ้งว่าต้องทำงานถึงวันที่30 พ.ย.65 เท่านั้นถึงจะได้เงินประกัน ซึ่งคิดว่ามันไม่เป็นธรรมค่ะ เพราะเราก็ทำตามเงื่อนไขแล้วที่แจ้งล่วงหน้า 30วัน แบบนี้มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทคืนเงินประกันเราได้ไหม เพราะยังไงเราก็จะออกไปเริ่มงานที่ใหม่วันที่ 16พ.ย.65นี้แน่นอน แต่เราก็อยากได้เงินประกันเราคืน เพราะมันเป็นเงินค่าแรงที่เค้าทะยอยหักจากเงินเดือนเราทุกเดือนๆละ1พันบาทจนครบ 15,000บาท

  #362920
  นะโม. 362920

  ผมทำงานมา 9 เดือน โดนหักเงินประกันเดืนละ 1,000฿ แต่มีเหตุต้องออกงานเร่งด่วนอยู่ไม่ครบ 30วัน ทำงานมาไม่มีทรัพย์สินเสียหาย สามารถขอเงินประกันคืนจากนายจ้างได้หรือไม่.

กำลังดู 13 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 13 (ของทั้งหมด 13)
 • The forum ‘กระทู้ถาม’ is closed to new topics and replies.
TOP