Skip to main content

เงินชดเชยเกษียนอายุ

หน้าหลัก Forums สวัสดิการแรงงาน เงินชดเชยเกษียนอายุ

Tagged: 

 • This topic has 83 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 1 week, 3 days ago by  labourqa.
กำลังดู 15 ข้อความ - 16 ผ่านทาง 30 (ของทั้งหมด 84)
 • Author
  Posts
 • #273505 Reply
  thanachai 273505

  สวัสดีครับพอดีผมทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่ง ผมโทรศัพท์ไปหาทางบุคคลเพื่อขอสลิปเงินเดือน เนื่องจากไม่ได้รับ ผมจริงโทรไปสอบถาม แต่ทางบรัษทแจ้งว่าไม่มีนโยบายการออกสลิปเงินเดือน ผมควรทำยังไงดีครับ พอดีผมต้องการไปธุระกรรมทางการเงิน

  #273557 Reply
  Naruemon 273557

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ

  กรณีเกษียณอายุแล้ว มีความจำนงต้องการทำเรื่องเกษียณ ได้ทำการยื่นเอกสารขอเกษียณแล้ว แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีขั้นตอนไหนบ้างคะที่จะทำให้ผู้มีอำนาจเซ็นอนุมัติเกษียณให้ หรือหากไม่เซ็นจะมีสิทธิ์ได้เงินชดเชยเกษียณไหมคะ ขอบคุณค่ะ

  #274255 Reply
  labourqa
  Moderator
  274255

  กฎหมายคุ้มครองแรงงานมิได้มีบทบัญญัติบังคับให้นายจ้างต้องออกใบรับรองเงินเดือน ดังนั้น หากลูกจ้างต้องขอให้นายจ้างออกใบรับรองเงินเดือนให้โดยบอกวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นายจ้างทราบ หรือใช้เอกสารอื่นแทนการใช้สลิปเงินเดือน เช่น statement เป็นต้น

  #274259 Reply
  labourqa
  Moderator
  274259

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘/๑ กำหนดไว้ว่า “การเกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่นายจ้างกำหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง
  ในกรณีที่มิได้มีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้ หรือมีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบปี ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้โดยให้แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันแสดงเจตนา และให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุนั้น ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง”

  จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เป็นสิทธิของลูกจ้างในการขอเกษียณอายุตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง หรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ หากท่านได้แสดงเจตนาต่อนายจ้างโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันแล้ว และนายจ้างรับรู้รับทราบก็ถือว่ามีผลผูกพันให้นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานให้แก่ลูกจ้างแล้ว อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากการโต้แย้งจากนายจ้าง ควรเก็บเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแสดงเจตนาเกษียณอายุไว้ด้วย เช่น หลักฐานการส่งทาง Email หรือ ไปรษณีย์ตอบรับ เป็นต้น

  #274876 Reply
  กรรณิการ์ 274876

  การที่จะได้รับเงินชดเชยเกษียนอายุ ถ้าทำงานที่บริษัทใหม่ เริ่มงานที่อายุ 45 จนทำไปเกษียนที่อายุ 55-60 การคิดอายุงาน
  จะคิดตั้งแต่สมัยเริ่มทำงานหรือคิดตั้งแต่บริษัทที่จ้างเราเป็นที่สุดท้ายค่ะ เพราะหากคิดตั้งแต่เริ่มทำงานที่แรกจะเกิน 20 ปี หาก
  คิดที่ใหม่นี้อายุงานจะได้ที่ 10-15 ปีค่ะ

  #275492 Reply
  ศวิชี 275492

  สอบถามค่ะ พอดีคุณแม่กำลังจะ 60 ปี ทำงานครบ 20ปี เดิมได้เงินเดือน 600 บาท ต่อวัน ในกรณีถูกลดเงินเดือนเนื่องจาก covid เหลือเป็นค่าแรงขั้นต่ำ 325 บาท ต่อวัน จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย ที่เหลือเค้าจ่ายเป็นเงินสดนอกระบบ จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างไม่มีหลักฐานในการจ่าย
  อยากทราบว่าเงินสุดท้ายที่จ้าของกิจการจะคิด จาก 325 หรือ ว่า 600 บาทคะ หรือว่ามีการคำนณโดยเฉลี่ยนอย่างไรคะ

  #276233 Reply
  labourqa
  Moderator
  276233

  เรียน คุณกรรณิการ์
  การนับอายุงานต้องนับจากการเริ่มทำงานกับบริษัทฯ ใดที่สุดท้ายติดต่อเนื่องจนกระทั่งเกษียน แต่ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยการนับอายุงานกรณีเคยทำงานอยู่กับบริษัทฯ แรกและมาทำงานต่อเนื่องกับอีกบริษัทหนึ่งจะนับอายุงานต่อเนื่องให้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทฯ ที่รับลูกจ้างมาทำงานต่อได้มีข้อตกลงรับอายุงานให้กับลูกจ้างหรือไม่ หรือให้เป็นการเริ่มงานใหม่ก็นับอายุงานใหม่

  #276275 Reply
  labourqa
  Moderator
  276275

  เรียน คุณศวิชี
  หากเป็นลูกจ้างรายวันและกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกเดือน และเมื่อเคยได้นับค่าจ้างรายวันๆ ละ 600 ร้อยบาท ต้องคิดที่ 600 บาท แต่หากภายหลังนายจ้างลดเหลือวันละ 325 บาท หากลูกจ้างมิได้ตกลงหรือยินยอมเป็นหนังสือยอมลดค่าจ้างก็ต้องคิดที่อัตรา 600 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่ในข้อเท็จจริงและสภาพการตกลงค่าจ้างระหว่างช่วงดังกล่าวประกอบด้วย หากมีข้องสงสัยให้นำข้อมูลเข้าไปปรึกษาต่อพนักงานตรวจแรงงานพื้นที่ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่/จังหวัดที่ท่านทำงานหรือที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้ต่อไป

  #277740 Reply
  เนตรวรา บัวใหญ่ 277740

  เกษียณอายุแล้วจ่ายค่าชดเชยเนียบร้อยแล้วแต่ทางบริษัทอยากให้ทำงานต่อเนื่องจากมีความสามารถทำสัญญาปีต่อปีหากครบกำหนดสัญญาบริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ค่ะ

  #278388 Reply
  labourqa
  Moderator
  278388

  เรียนคุณเนตรวรา บัวใหญ่

  บริษัทฯ ได้เลิกจ้างลูกจ้างโดยอาศัยระเบียบการเกษียณอายุและจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้กับลูกจ้างครบถ้วนแล้ว สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลง
  หากต่อมาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาจ้างกันเป็นรายปีในตำแหน่งและหน้าที่เดิม สัญญาจ้างแรงงานจึงเกิดขึ้นใหม่ งานที่บริษัทฯจ้างลูกจ้างให้ทำก่อน
  และหลังการเกษียณเป็นงานในลักษณะเดียวกันในธุรกิจเดิมของบริษัทฯ อันเป็นงานปกติของธุรกิจหรือการค้าของบริษัทฯ จึงไม่ใช่งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงาน
  อันได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 118 วรรคสามประกอบวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  ดังนั้น หากเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว บริษัทฯ ไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไป บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

  #281919 Reply
  Napra 281919

  ขอสอบถาม พนักงานทำงานอายุครบ55 ปี อายุงาน22ปี คำว่าอัตราค่าจ้างที่นายจ้างควรนำไปคำนวณตามกฎหมายและลุกจ้าง ที่จะต้องได้รับในวัยเกษียนอายุ คือ ตัวอย่างใดค่ะ
  ตัวอย่างที่1 1.เงินเดือน 2.โบนัสประจำปี(ได้ทุกปี)
  ตัวอย่างที่2 1.เงินเดือน 2.ค่าน้ำมันรถ 3.ค่าโทรศัพท์ (ข้อ2,3 ได้ประจำทุกเดือนติดต่อกันทุกปี และไม่ได้มีผลกับการประเมินผลงาน)

  #282080 Reply
  labourqa
  Moderator
  282080

  เรียนคุณ Napra 281919 สิ่งที่นายจ้างต้องมาคำนวณค่าชดเชยให้คือค่าจ้างครับ อะไรคือค่าจ้างต้องน้ำมาคำนวณ ตามที่คุณถามตัวอย่างที่ 1 โบนัสไม่ใช่ค่าจ้าง ตัวอย่างที่ 2 ค่าน้ำมัน และค่าโทรศัพท์ ถ้านายจ้างเรียกเก็บใบเสร็จค่าน้ำมัน หรือค่าโทรศัพท์ จะไม่ไช่ค่าจ้าง แต่หากไม่เรียกเก็บหลักฐาน/บิล ก็เป็นค่าจ้างครับ ทั้งนี้จะบอกว่าอะไรคือค่าจ้างบ้างต้องมีการสอบข้อเท็จจริงทั้ง 2 ฝ่ายครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1506 กด 3 หรือ 1546 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  #283156 Reply
  นุสรา สาริพันธุ์ 283156

  ขอสอบถามดังนี้ค่ะ
  1.ทำงานจนอายุครบ 60 ปี พอเกษียณอายุการทำงานแล้ว นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยเกษียณให้ พนักงานสามารถเรียกร้องอะไรได้หรือไม่คะ
  เนื่องจากตอนเกษียณออกมา ทางบริษัทไม่ได้แจ้งอะไรให้ทราบเลยค่ะ บวกกับไม่มีความรู้ของเรื่องพวกนี้เลยค่ะ
  สามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมคะ

  2. ถ้าเรียกร้องเงินเกษียณได้ มีระยะเวลาของการทวงถามไหมคะ (ออกมาหลายปีแล้วค่ะ)

  3.ตอนเกษียณอายุ 60 ปี นายจ้างไม่ได้ทำสัญญาจ้างต่อ แต่เป็นการจ้งแบบปากเปล่าให้ทำงานต่อแบบปีต่อปีเงินเกษียณเราจะได้ตอนไหนคะ
  ตอนอายุครบ 60 ปี หรือตอนที่ทำงานต่อแบบปีต่อปีจนเราลาออก

  ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

  #283382 Reply
  Labour 283382

  1.การเกษียณอายุนั้น หากลูกจ้างเกษียณอายุตามที่ข้อบังคับเกี่ยวกับการหรือข้อตกลงสภาพการจ้างกำหนดไว้ การเกษียณอายุลูกจ้างสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด
  2.อายุความในการเรียกร้องเงินชดเชย มีอายุความ 10 ปี
  3.กรณีนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันทำงานต่อเนื่องไปแม้ว่าจะครบการเกษียณตามที่ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกำหนดไว้ และต่อมาลูกจ้างไม่ประสงค์จะทำงานต่อไป ต้องแสดงเจตนาแจ้งให้นายทราบว่าจะขอเกษียณอายุ โดยการแสดงเจตนานั้นจะมีผลเมื่อครบ 30 วันนับแต่วันที่แสดงเจตนา เมื่อครบกำหนด 30 วัน นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานตามมาตรา 118
  สอบถามเพิ่มเติมกับพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ลูกจ้างทำงานอยู่
  หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m1
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2

  #283862 Reply
  เนตรวรา 283862

  รบกวนสอบถามค่ะ
  สิทธิการลาป่วยพนักงานที่บริษัทจ่ายเงิน 30 วันต่อปี หากพนังกานเข้างานเดือนพฤศจิกายนการจ่ายเงินเรื่องลาป่วยยังต้องได้ที่ 30 วันหรือเปล่าค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

กำลังดู 15 ข้อความ - 16 ผ่านทาง 30 (ของทั้งหมด 84)
Reply To: เงินชดเชยเกษียนอายุ
Your information:
TOP