Skip to main content

รวมลิงก์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน

ระบบงานสารบรรณ

ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์

ระบบตรวจราชการ

ระบบแรงงานไทยในต่างประเทศระบบบริการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


ระบบสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
ของแรงงานไร้ฝีมือ
ในภาคอุตสาหกรรม


ระบบฐานข้อมูลอุปสงค์
และอุปทานกำลังคนอุปสงค์อุปทานแรงงาน


ระบบติดตามผลการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 
กระทรวงแรงงาน

ระบบติดตามและประเมินผล
กระทรวงแรงงาน

 

ระบบ GFMIS 
(Intranet Loader)

ระบบ GFMIS 
(Intranet Loader)

แบบรายงานบัณฑิตแรงงานออนไลน์


แบบบันทึกข้อมูลยานพาหนะ
และพนักงานขับรถยนต์

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ระบบฐานข้อมูลแรงงาน
นอกระบบ (ปีงบประมาณ 2561)

ระบบฐานข้อมูลแรงงาน
นอกระบบ
(ปีงบประมาณ 2562-2564)

การจัดการความรู้
Knowledge Managementเว็บไซต์สภาที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ


เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต

 


เว็บไซต์ศูนย์บัญชาการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ

เว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ

   

 

14358
TOP