Skip to main content

รวมลิงก์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน

ระบบงานสารบรรณ

ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์

ระบบตรวจราชการ
ระบบแรงงานไทยในต่างประเทศระบบบริการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระบบติดตามและประเมินผล
กระทรวงแรงงาน

ระบบ GFMIS 
(Intranet Loader)

ระบบ GFMIS 
(Intranet Loader)
ระบบฐานข้อมูลอุปสงค์
และอุปทานกำลังคน

อุปสงค์อุปทานแรงงาน

ระบบสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรม
ระบบฐานข้อมูลแรงงาน
นอกระบบ (ปีงบประมาณ 2561)

ระบบฐานข้อมูลแรงงาน
นอกระบบ 
(ปีงบประมาณ 2562-2564)


ระบบติดตามผลการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 
กระทรวงแรงงาน
แบบรายงานบัณฑิตแรงงานออนไลน์


แบบบันทึกข้อมูลยานพาหนะ
และพนักงานขับรถยนต์

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การจัดการความรู้ 
Knowledge Management

เว็บไซต์สภาที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

เว็บไซต์ศูนย์บัญชาการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ

เว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ


เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต

 

 
 

23907
TOP