Skip to main content

กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดหางาน

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดงานอันจำเป็นและเร่งด่วน

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดทะเบียนคนหางาน

33580
TOP