Skip to main content

กฎกระทรวง กำหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้าง ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอียดเนื้อหา

TOP