Skip to main content

กฎกระทรวง กำหนดเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งเข้า กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียดเนื้อหา

TOP