Skip to main content

คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๒๑๒๒/๒๕๕๙ เรื่องมอบหมายข้าราชการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕

รายละเอียดเนื้อหา

TOP