Skip to main content

คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๒๑๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง มอบการดำเนินการด้านคดีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕

รายละเอียดเนื้อหา

TOP