Skip to main content

คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๒๑๒๓/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

รายละเอียดเนื้อหา

TOP