Skip to main content

คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๒๖๔/๒๕๕๑ เรื่อง มอบหมายอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ตามมาตรา ๑๓๙ (๓)

รายละเอียดเนื้อหา

TOP