Skip to main content

คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๔๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียดเนื้อหา

TOP