Skip to main content

คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

รายละเอียดเนื้อหา

TOP