Skip to main content

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (ฉบับที่ 47) (สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ)

รายละเอียดเนื้อหา

TOP