Skip to main content

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมเลือกกันเองของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. ๒๕๕๑

รายละเอียดเนื้อหา

TOP