Skip to main content

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์แลัอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนเป็นค่าบริการทางการแพทย์กรณีบำบัดทดแทนไต และกรณีการให้ยา Erythropoietin เป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัย พ.ศ.๒๕๕๔

รายละเอียดเนื้อหา

TOP