Skip to main content

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

รายละเอียดเนื้อหา

TOP