Skip to main content

ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขออนุญาตทำงานของตนค่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

รายละเอียดเนื้อหา

TOP