Skip to main content

ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการใช้มาตรการกักเรือประมงของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียดเนื้อหา

TOP