Skip to main content

ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์อาชีพผู้แทนฝ่ายนานจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๘

รายละเอียดเนื้อหา

TOP