Skip to main content

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ หรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดเนื้อหา

TOP