Skip to main content

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของผุ้ประเมินที่ปฎิบัติหน้าที่ในศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดเนื้อหา

TOP