Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ตาราง-ปร-47.pdf ภาษาไทย
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ row-humantrafficking-th-23april2019.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ row-humantrafficking-eng-23april2019.pdf ภาษาอังกฤษ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ fishing_2562.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 01-LABOUR-PROTECTION.pdf ภาษาอังกฤษ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ labour_2541_7.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 8d17eb64182c112ff90123ed398aca64-1.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดงานอันจำเป็นและเร่งด่วน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ da170a4d022fe2d3247ff660fbda448e.pdf ภาษาไทย
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 263.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ enginthdaethn.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 189.pdf ภาษาไทย
คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 47 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 307.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 307en.pdf ภาษาอังกฤษ
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 282.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินทดแทน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 277.pdf ภาษาไทย
56428
TOP