Skip to main content

กรมแรงงานฮ่องกง (Labour Department) แจ้งผลพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและค่าอาหารของผู้ช้วยแม่บ้านต่างชาติในฮ่องกง

รายละเอียดเนื้อหา

TOP