Skip to main content

ต่างประเทศ

สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng/ และ https://www.info.gov.hk/gia/general) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

สนร. ไทเป ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานบริษัท Great Wall Enterprise Co., Ltd.

สนร. ไทเป ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานโรงงาน Baotek Industrial Materials Ltd.

สื่อทางการ (https://www.info.gov.hk/gia/general/) แจ้งว่าข่าวที่เกี่ยวข้อง

14704
TOP