Skip to main content

ก.แรงงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ สปร.

รายละเอียดเนื้อหา

            กระทรวงแรงงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

 


            วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการปฏิบัติการของสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (สปร.) ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น ๑๓ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เข้มขั้นขึ้น ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาในทุกระดับ ทั้งการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน การดำเนินงานตามพันธกรณีในฐานะประเทศสมาชิก และดำเนินงานความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการเชื่อมโยงในความร่วมมือระหว่างประเทศในวงกว้าง อีกทั้งประเทศไทยในปัจจุบันมีบทบาทเด่นชัดขึ้นในเวทีโลก เวทีภูมิภาค และเวทีประเทศเพื่อนบ้านทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยมีการเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายใหม่ๆ การปรับตัวเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาและสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้น จำเป็นต้องกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและครอบคลุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้มุ่งไปสู่ความก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการองค์กรจะต้องมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ


            กระทรวงแรงงานมียุทธศาสตร์สำคัญในการบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ โดยสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ทำหน้าที่เสนอนโยบายความร่วมมือต่างประเทศด้านแรงงาน ดำเนินการด้านพิธีการ การต้อนรับ งานรับรอง รวมทั้งประสานการดำเนินกิจกรรมตามมติและข้อตกลงระหว่างประเทศในกรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุตามแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน และสร้างความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการบริหารจัดการองค์กรจะบรรลุและประสบความสำเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรในองค์กร จึงจำเป็นสร้างทีมงานที่มีองค์ความรู้สำหรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผล โดยร่วมกันจัดทำคู่มือการทำงาน กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและความรู้สึกว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ ซึ่งการมีคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรในสำนักฯ ได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน จะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป นายจรินทร์ฯ กล่าวท้ายที่สุด


—————————–


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว ภาพ
 

TOP