Skip to main content

ก. แรงงาน จัดเต็ม 1694 บริการสอบข้อมูลแรงงานต่างด้าว

รายละเอียดเนื้อหา

           นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้มีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์สายด่วน 1694 ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทั้งประชาชนทั่วไป คนหางาน นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นตัวกลางในการประสานความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยให้ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์ ว่าประเทศไทยได้ร่วมแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนอีกด้วย โดยมีล่ามภาษาอังกฤษ เมียนมา และกัมพูชา ให้บริการทางโทรศัพท์สายด่วน 1694 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันจันทร์-ศุกร์
          นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่าแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้กระทรวงแรงงานมีจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวขึ้นทั่วประเทศ 100 ศูนย์ ที่ต้องการให้นายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ เมียนมา กัมพูชา และลาว มาแจ้งกับทางการ สายด่วน 1694 เป็นเบอร์สำคัญในการสอบข้อมูลของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว จึงมีการขยายเวลาการทำงานในวันจันทร์-ศุกร์ เป็นเวลา 07.30-20.00 น. และเพิ่มวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นเวลา 08.00-17.00 น. จนถึงวันที่ 7 สิงหาคมนี้ โดยมียอดการใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มขึ้นประมาณ 2,400 สายต่อวัน จากเดิมประมาณ 700-800 สายต่อวัน ซึ่งผลการดำเนินงาน สายด่วน 1694 ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน-26 กรกฎาคม 2560 มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 24,397 สาย แบ่งเป็นนายจ้างไทยและประชาชนทั่วไป จำนวน 22,716 ราย โดยสอบถามการขอใบอนุญาตทำงาน 17,769 สาย การเปลี่ยนนายจ้าง 2,729 สาย การเพิ่มท้องที่การทำงาน 1,004 สาย และอื่นๆ (จัดหางานในประเทศ/ต่างประเทศ อาชีพอิสระ แนะแนวอาชีพ การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน การคุ้มครองแรงงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน) 2,889 สาย ร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย 6 สาย และแรงงานต่างด้าวมาใช้บริการจำนวน 1,681 สาย แบ่งเป็นแรงงานเมียนมา 802 สาย กัมพูชา 549 สาย ลาว 237 สาย เวียดนาม 43 สาย และแรงงานต่างด้าวพูดภาษาอังกฤษ 50 สาย
        “จากการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการและการตอบคำถามในแต่ละครั้งต้องใช้เวลา 3-15 นาที ต่อคน จึงส่งผลให้สายไม่ว่างหรือโทรไม่ติดก่อให้เกิดปัญหาความไม่สะดวก ล่าช้า จึงขออภัยผู้ใช้บริการ ทางสายด่วน 1694 จะพยายามตอบคำถามเข้าใจง่ายรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว ขอบคุณที่ใช้บริการสายด่วน 1694 ครับ” นายอนันต์ชัย กล่าว


————————————–


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ – ข่าว/
27 กรกฎาคม 2560

TOP