Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบ Application ZOOM ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาดังนี้ 1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด 2) แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนครสวรรค์แทนตำแหน่งที่ว่างลง 3) แผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1 ธันวาคม 2564

TOP