Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2 ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

++++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

8 กันยายน 2563

TOP