Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก. กำกับดูแลติดตามศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 6 สิงหาคมคม 2561 เวลา 09.30 น. นางเพชรรัตน สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 4/ 2561 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการบริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และการย้ายสถานที่ตั้งเค้าเตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า
Preview

Download Images

———————————————–

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

6 สิงหาคม 2561

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว

 
TOP