Skip to main content

‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘คกก.ค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 1/2563’

รายละเอียดเนื้อหา

          วันนี้ (11 พ.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 และการสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกรุงเทพมหานครในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
          โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้ 
           (1) เห็นชอบให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง จำนวน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 เพื่อให้ทำหน้าที่สนับสนุนงานเลขานุการคณะกรรมการค่าจ้าง ตลอดจนดำเนินการตามมติของคณะกรรมการค่าจ้างต่าง ๆ 
           (2) เห็นชอบแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 
           (3) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน ด้านบริหารค่าจ้างและเงินเดือน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านอุตสาหกรรม และด้านกฎหมาย เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 
           (4) เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 
           (5) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกรุงเทพมหานครในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 
           (6) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21

 

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

11 พฤศจิกายน 2563

TOP