Skip to main content

‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘คกก.ค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 1/2564’

รายละเอียดเนื้อหา

          วันนี้ (13 ม.ค. 64) เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          โดยมีมติที่ประชุม เห็นชอบกรอบแนวทางการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 1 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2564

 

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

13 มกราคม 2564

TOP